Alba 2019 - podzim

https://photos.app.goo.gl/XrARvnmijr3qDFdg7     - V lese, městem...

https://photos.app.goo.gl/15PrFLQZTGnr1Njy5      - Sokolov, rozhledna Krudum

https://photos.app.goo.gl/1g5zMGH56jLhdn9X6   - V lese, Doubí

https://photos.app.goo.gl/hKQ34pRWcyishKeP9   - Ve městě

https://photos.app.goo.gl/uw4f7xuMA9xoyM4q6  - Horní Žďár, Popov